Darbinieku gūtās traumas darba vietās

Izvilkums no Valsts darba inspekcijas ziņojuma par konstatētām darbinieku traumām darba vietās no www.vdi.gov.lv.

  • sieviete, 59, strādniece, paklupa, ejot pa kokzāģētavu, un uzkrita uz šķirošanas galda stūra, gūstot smagas traumas; ·
  • vīrietis, 57, kravas automobiļa vadītājs mira esot komandējumā ārzemēs; ·
  • vīrietis, 62, guva smagas traumas, nokrītot no augstuma; ·
  • vīrietis, 53, apsargs, pārbaudot preces pie konteinera, paslīdēja un nokrita, gūstot smagas traumas; ·

(more…)

Kādas ir manas patērētāja tiesības? III daļa.

Par LAPK un PTAC nedaudz izrunājām II.daļā, tagad ķersimies klāt administratīvajam procesam.

PTAC un administratīvais process.

Administratīvo procesu regulē Administratīvā procesa likums (APL). Izdala procesu iestādē un procesu tiesā. Ja sniedzat sūdzību par komersantu Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs var izdot attiecībā uz komersantu administratīvo aktu. Administratīvā akta definīcija ir fundamentāla. Īsumā – tas ir tiesību akts, kas ir: uz āru vērsts, iestāde izdod publisko tiesību jomā, nodibina tiesiskās attiecības, attiecībā uz konkrētu personu. Daži no piemēriem ir redzami PTAC mājas lapā, piem., lietās attiecībā uz distances līgumiem PTAC lūdza savos lēmumos izbeigt negodīgu komercpraksi, novērst informācijas trūkumu un citas darbības. PTAC var piemērot arī Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, piem., piemērot naudas sodu, kas nav īsti naudas sods LAPK izpratnē, piem., 15. panta 2. indeksa pirmā daļa: uzraudzības iestāde (šajā gadījumā PTAC: autora piebilde) ir tiesīga par negodīgu komercpraksi uzlikt komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10 procentiem no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 euro. Ir diezgan iespadīga summa.

(more…)

Kādas ir manas patērētāja tiesības? II daļa.

Labi, sudzība komersantam ir uzrakstīta, priekšnoteikumi sūdzībai PTAC, kas ir aprakstīti raksta I daļā, ir ievēroti. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sudzību ir saņēmis. Kas notiek tālāk? Patērētāju tiesību aizsardzības centrs var ierosināt gan administratīvā pārkāpuma lietu pret komersantu, gan izdot administratīvu aktu. Vienā gadījumā rezultāts sods atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, otrā – administratīvais akts. Šajā raksta daļā tad parunāsim par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa sodiem, kurus var piemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jeb PTAC. (more…)

Kādas ir manas patērētāja tiesības? I daļa.

Nesen savā radio raidījuma “Bizness un Likums” stāstīju par distances līgumiem. Atsevišķa sīka tēma, ar kuru mēs ikviens saskaramies dzīvē. Turpat arī stāstīju par Patērētāju tiesībām.

Kāda atšķirība starp CL un PTAL?

Katram ir gadījies dzīvē sastapties ar nekvalitatīvu pakalpojumu vai preci. VIsu civiltiesisko attiecību “Bībele” un “Svētā Govs” ir Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums (CL), starp citu, visai interesanta lasāmviela, kas balstīta uz tā saucamo Bunges Civillikuma pamata, un tas, mani draugi, vēl velkas no 19.gs. otrās puses, apkopojot vietējās paražas un normas un veicot citas darbības. Mūsu likumdevējs ir vienā brīdi padomājis, padomājis un izdomājis, ka, ja jūs ejat uz veikalu un patērējat, tad jūs neesat īsti vienādā stāvoklī ar to otru pusi jeb, izsakoties gudri, ar otru kontrahentu (līgumslēdzējpusi), tātad “lielajam bŗalim” jeb likumdevējam jānāk palīgā. Bet kā tad tā? Vai tad parlaments tik tiešām var būt parasta mirstīgā pusē? Jā, tiesa gan – ne bez Mater Europaea palīdzības, jo vairums šo normativo aktu vai to grozījumu ir pieņemti Eiropas Savienības regulu un direktīvu ietekmē, īpašu uzmanību veltīsim Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (PTAL), kas attiecībā pret Civillikumu ir speciāls normatīvais akts. (more…)