Maza apmēra prasības: svarīgs rīks ikvienam

Civilprocesa likuma (CPL) normas nosaka īpašu formu maza apmēra prasībām jeb prasībām, kuru kopējā summa nepārsniedz 2100 EUR. Likumdevējs ieviesa šo institūtu ar domu atslogot tiesu darbu, lai lietas tiktu izskatītas ātrāk. Īsumā – maza apmēra prasība ir īpaša “anketa” ar prasības pieteikuma struktūru, kurā tiek prasīta konkrēta informācija.

Nepieciešamā informācija maza apmēra prasības pieteikumam:

 1. tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;
 2. prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta; juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;
 3. atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta; juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
 4. prasītāja pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 5. prasībās par naudas summas piedziņu — kredītiestādes nosaukums un konta numurs, kurā veicama samaksa, ja tāds ir;
 6. prasības priekšmets;
 7. prasības summa, ja prasība ir novērtējama naudas izteiksmē, kā arī piedzenamās vai apstrīdamās summas aprēķins;
 8. apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina;
 9. ziņas par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā;
 10. likums, uz kura prasība pamatota;
 11. prasītāja prasījumi;
 12. prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts;
 13. prasības pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai. Prasītājs var norādīt savu tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot tālruni vai elektronisko pastu;
 14. papildus norāda, vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu.

(vairāk…)

Kas ir jurists un kas ir advokāts?

Ar ko advokāts atšķiras no jurista? Jurists – tā ir kvalifikācija, kas apliecina personas zināšanas jurisprudencē jeb tiesību zinātnēs, Latvijā –  nepieciešama 5 gadu izglītība jeb 3 gadi bakalaura studiju izglītība un 2 gadi profesionālā maģistra studijas ar valsts eksāmenu beigās. Advokāts – tas ir jurists, bet Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs, kas tāpat kā ikviens jurists sniedz juridisko palīdzību, taču ir atšķirības –  advokāts aizstāv un pārstāv tiesā, pirmstiesas izmeklēšanā, proti, ir ekskluzīvas tiesības aizstāvēt personu kriminālprocesā, tai skaitā kasācijas instancē civilprocesā (augstākā instance tiesā), advokāts ir piederīgs tiesu sistēmai un advokātam ir īpaša nozīme tiesiskās sistēmas veidošanā.  (vairāk…)

Darbinieku gūtās traumas darba vietās

Izvilkums no Valsts darba inspekcijas ziņojuma par konstatētām darbinieku traumām darba vietās no www.vdi.gov.lv.

 • sieviete, 59, strādniece, paklupa, ejot pa kokzāģētavu, un uzkrita uz šķirošanas galda stūra, gūstot smagas traumas; ·
 • vīrietis, 57, kravas automobiļa vadītājs mira esot komandējumā ārzemēs; ·
 • vīrietis, 62, guva smagas traumas, nokrītot no augstuma; ·
 • vīrietis, 53, apsargs, pārbaudot preces pie konteinera, paslīdēja un nokrita, gūstot smagas traumas; ·

(vairāk…)

Kādas ir manas patērētāja tiesības? III daļa.

Par LAPK un PTAC nedaudz izrunājām II.daļā, tagad ķersimies klāt administratīvajam procesam.

PTAC un administratīvais process.

Administratīvo procesu regulē Administratīvā procesa likums (APL). Izdala procesu iestādē un procesu tiesā. Ja sniedzat sūdzību par komersantu Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs var izdot attiecībā uz komersantu administratīvo aktu. Administratīvā akta definīcija ir fundamentāla. Īsumā – tas ir tiesību akts, kas ir: uz āru vērsts, iestāde izdod publisko tiesību jomā, nodibina tiesiskās attiecības, attiecībā uz konkrētu personu. Daži no piemēriem ir redzami PTAC mājas lapā, piem., lietās attiecībā uz distances līgumiem PTAC lūdza savos lēmumos izbeigt negodīgu komercpraksi, novērst informācijas trūkumu un citas darbības. PTAC var piemērot arī Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, piem., piemērot naudas sodu, kas nav īsti naudas sods LAPK izpratnē, piem., 15. panta 2. indeksa pirmā daļa: uzraudzības iestāde (šajā gadījumā PTAC: autora piebilde) ir tiesīga par negodīgu komercpraksi uzlikt komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10 procentiem no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 euro. Ir diezgan iespadīga summa.

(vairāk…)

Kādas ir manas patērētāja tiesības? II daļa.

Labi, sudzība komersantam ir uzrakstīta, priekšnoteikumi sūdzībai PTAC, kas ir aprakstīti raksta I daļā, ir ievēroti. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sudzību ir saņēmis. Kas notiek tālāk? Patērētāju tiesību aizsardzības centrs var ierosināt gan administratīvā pārkāpuma lietu pret komersantu, gan izdot administratīvu aktu. Vienā gadījumā rezultāts sods atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, otrā – administratīvais akts. Šajā raksta daļā tad parunāsim par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa sodiem, kurus var piemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jeb PTAC. (vairāk…)

Kādas ir manas patērētāja tiesības? I daļa.

Nesen savā radio raidījuma “Bizness un Likums” stāstīju par distances līgumiem. Atsevišķa sīka tēma, ar kuru mēs ikviens saskaramies dzīvē. Turpat arī stāstīju par Patērētāju tiesībām.

Kāda atšķirība starp CL un PTAL?

Katram ir gadījies dzīvē sastapties ar nekvalitatīvu pakalpojumu vai preci. VIsu civiltiesisko attiecību “Bībele” un “Svētā Govs” ir Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums (CL), starp citu, visai interesanta lasāmviela, kas balstīta uz tā saucamo Bunges Civillikuma pamata, un tas, mani draugi, vēl velkas no 19.gs. otrās puses, apkopojot vietējās paražas un normas un veicot citas darbības. Mūsu likumdevējs ir vienā brīdi padomājis, padomājis un izdomājis, ka, ja jūs ejat uz veikalu un patērējat, tad jūs neesat īsti vienādā stāvoklī ar to otru pusi jeb, izsakoties gudri, ar otru kontrahentu (līgumslēdzējpusi), tātad “lielajam bŗalim” jeb likumdevējam jānāk palīgā. Bet kā tad tā? Vai tad parlaments tik tiešām var būt parasta mirstīgā pusē? Jā, tiesa gan – ne bez Mater Europaea palīdzības, jo vairums šo normativo aktu vai to grozījumu ir pieņemti Eiropas Savienības regulu un direktīvu ietekmē, īpašu uzmanību veltīsim Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (PTAL), kas attiecībā pret Civillikumu ir speciāls normatīvais akts. (vairāk…)