#PajautāJuristam – Ko nozīmē būt par organu donoru Latvijā? Ep. 10

Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”  

 • Ikviens ir tiesīgs savas dzīves laikā ziņot par atļauju vai aizliegumu izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Šīs ziņas tiek iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
 • Ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņas par personas gribu attiecībā uz ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu pēc nāves, tad šīs ziņas tiek prasītas no tuviniekiem.


(more…)

Rakstu un video par Zemessardzi apkopojums

Papildus: PRASĪBAS UZŅEMŠANAI ZEMESSARDZE

#PajautāJuristam – Netaisnīgi līguma noteikumi patērētājiem Ep.8

Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību; Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav apspriedis līguma noteikumus ar patērētāju, tie tiek pakļauti netaisnīgu noteikumu izvērtējumam. (more…)

#PajautāJuristam – Nozaudētā bagāža avioreisa laikā Ep.7

 • Jūs varat izvirzīt prasību līdz pat 1 180 EUR apmērā attiecībā uz zaudējumiem, ko radījusi Jūsu bagāžas iznīcināšana, sabojāšana, pazaudēšana vai aizkavēšana ES lidsabiedrības reisā jebkurā vietā pasaulē. Ja lidsabiedrība Jūsu prasībai nepiekrīt, Jūs varat vērsties tiesā.
 • Par zaudējumiem saistībā ar reģistrētu un nodotu bagāžu Jums prasība jāiesniedz rakstveidā 7 dienu laikā pēc tās saņemšanas atpakaļ un 21 dienas laikā par aizkavētu bagāžu pēc tās saņemšanas atpakaļ.
 • Jūs varat iesniegt prasību pret to lidsabiedrību, ar kuru Jums ir līgums, vai pret to lidsabiedrību, kas reāli atbild par konkrēto reisu, ja šīs lidsabiedrības ir atšķirīgas.
 • Ja Jums atsaka iekāpšanu lidmašīnā, atceļ reisu vai reiss kavējas un gaisa pārvadātājs nenodrošina, ka tiek ievērotas Jūsu tiesības, informējiet par to attiecīgās valsts tiesībsargājošo iestādi. Latvijā sūdzības par gaisa pārvadātāja pieļautiem pasažieru tiesību pārkāpumiem izskata Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. (more…)

#PajautāJuristam – Tiesībsargs. Ep.5

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Kādos gadījumos tiesībsargs var palīdzēt?

Tiesībsargs, izskatot privātpersonu iesniegumus, likumā paredzētos gadījumos ierosina pārbaudes lietu, ja:

 • valsts vai pašvaldības institūcijas vai to amatpersonas, iespējams, ir pārkāpušas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības;
 • pret personu, iespējams, ir pieļauta diskriminācija vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpums;
 • valsts un pašvaldību iestādes vai to amatpersonas pret personu, iespējams, ir pieļāvušas labas pārvaldības principa pārkāpumu.

 

Ko dara tiesībsargs?

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

 • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
 • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
 • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
 • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
 • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.

Tiesībsarga likums 13.pants. Tiesībsarga tiesības

Pildot šajā likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, tiesībsargam ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas no iestādes pārbaudes lietā nepieciešamos dokumentus (administratīvos aktus, procesuālos lēmumus, vēstules), paskaidrojumus un citu informāciju;

2) apmeklēt iestādes, lai iegūtu pārbaudes lietā nepieciešamo informāciju;

3) jebkurā laikā bez speciālas atļaujas apmeklēt slēgta tipa iestādes, brīvi pārvietoties iestādes teritorijā, apmeklēt visas telpas un vienatnē satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs;

4) uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu, izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas;

5) pieprasīt no jebkuras privātpersonas dokumentus, paskaidrojumus un citu informāciju par jautājumiem, kam ir būtiska nozīme pārbaudes lietā;

6) ierosināt pārbaudes lietu pēc savas iniciatīvas;

7) pieprasīt un saņemt speciālistu atzinumu pārbaudes lietā;

8) iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā, ja iestāde, kas izdevusi apstrīdamo aktu, nav tiesībsarga norādītajā termiņā novērsusi konstatētos trūkumus;

9) pabeidzot pārbaudes lietu un konstatējot pārkāpumu, aizstāvēt privātpersonas tiesības un intereses administratīvajā tiesā, ja tas nepieciešams sabiedrības interesēs;

10) pabeidzot pārbaudes lietu un konstatējot pārkāpumu, vērsties tiesā tajās civillietās, kurās prasības būtība saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu;

11) pamatojoties uz viņa rīcībā esošajiem materiāliem, vērsties pie citām kompetentām institūcijām, lai izlemtu jautājumu par lietas ierosināšanu;

12) piedalīties ar padomdevēja tiesībām Ministru kabineta sēdēs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2008.)

 

 

Tiesībsarga likums: http://likumi.lv/doc.php?id=133535

 

Cilvēktiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē attiecības starp valsti un indivīdu (indivīdu grupām). Šīs tiesības nosaka standartus, kādai ir jābūt valsts attieksmei pret indivīdu, kā arī aizsardzības mehānismu pret valsts, to institūciju un amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem pret indivīdu.

Pie cilvēktiesībām pieder tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību, aizsardzību pret diskrimināciju, aizsardzību pret iejaukšanos privātajā un ģimenes dzīvē, tiesības uz izglītību, pilsonību, domu, apziņas un reliģijas brīvību, pārliecības brīvību un tiesības paust savus uzskatus, miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvību, sociālo nodrošinājumu un citas tiesības.

Ne visas cilvēktiesības ir absolūtas. Atsevišķos gadījumos dažas no tām valsts var ierobežot, ja ierobežojums ir noteikts ar likumu, tam ir likumīgs (leģitīms) mērķis un ierobežojums ir samērīgs.

Cilvēktiesības nav tikai tiesības vien, tās ietver arī pienākumus. Viens no šādiem pienākumiem ir ievērot ar citu līdzcilvēku tiesības.

Cilvēktiesības ir ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa rases, tautības, ādas krāsas, valodas, dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa, sociālās izcelsmes, ticības, politiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

Cilvēktiesības ir skaidras, precīzas un konkrētas tiesību normas, kas ir ietvertas starptautiskos dokumentos, Latvijas Satversmē un likumos.

Cilvēktiesības veido demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatu. Latvijas Republika, jau 1990. gada 4. maijā atjaunojot neatkarību, pievienojās 51 cilvēktiesību dokumentam, tādējādi savu iedzīvotāju un starptautiskās sabiedrības priekšā apliecinot apņēmību sargāt un aizstāvēt cilvēktiesības. Savukārt 1998.gada 15.oktobrī atsevišķa, 8. nodaļa – Cilvēka pamattiesības, tika iekļautas Latvijas Republikas Satversmē.

Cilvēktiesības ir efektīvs indivīda “juridiskais ierocis” cīņā pret daudzkārt spēcīgāko valsti un var tikt izmantots kā:

 • indivīda tiesības uz aizsardzību pret valsts iejaukšanos viņa brīvībās;
 • indivīda tiesības pret valsti prasīt no tās sev kādu labumu;
 • indivīda tiesības pret valsti uz taisnīgu procedūru un viņa interešu vērā ņemšanu;
 • indivīda tiesības pret valsti prasīt no tās aizsardzību pret citiem indivīdiem.

Vairāk: http://www.tiesibsargs.lv/

#PajautāJuristam – Nepieciešamā aizstāvēšanās Ep.4

Nepieciešamā aizstāvēšanās Krimināllikuma 29. panta izpratnē ir pieļaujama, ja apdraudējums patiesi pastāv un ir reāls, tas ir, tiek izdarīts reāli. Tās personas darbības, kura aizstāvas un nodara kaitējumu apdraudētājam, nevar uzskatīt par izdarītām nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī, ja kaitējums nodarīts pēc tam, kad apdraudējums bijis pabeigts un ir zudusi jebkāda vajadzība piemērot aizsardzības līdzekļus. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemesla, šī persona par tīši radīto kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem. (more…)